"SAĞLIK BAKANLIĞI' NIN PERSONEL ALIMINDAKİ 663 45/A MADDESİ NEDİR ? "
SAĞLIK BAKANLIĞI' NIN PERSONEL  ALIMINDAKİ 663 45/A MADDESİ NEDİR ?

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı son yıllarda yaptığı alımları 663 SAYILI SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'YE istinaden yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı' nın alımları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 663 45/A maddesine istinaden yapmaktadır. İlgili madde ; 

 

Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/76 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/62 md.)

(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.(3)

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.(2)

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.(2)

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (1) –––––––––––––––––––– (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle üçüncü fıkrada yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde, dördüncü fıkrada yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile, bu fıkranın ikinci cümlesi iptal edilmiş olup, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. 1305

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

şeklinde olup , bu maddeyi değerlendirdiğimiz zaman Sağlık Bakanlığı' na atanan personel diğer tabiriyle 3+1 personel olup çalıştığı yerde en az 3 yıl çalışması gerekmekte olup ( eş durumu hariç ) bunun dışında şu an için bu maddeye atanan personellerin başka bir yere atanmasının mümkün olmadığını  düşünmekteyiz. Ayrıca Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.

Bunun dışında Sağlık Bakanlığının hali hazırdaki 3+1 yani 663 Sayılı K.H.K. 45/A maddesine tabi personel için herhangi bir yasal düzenleme yapıp yapmayacağı konusunda netlik olmadığı gibi ilerleyen yıllarda yapılacak olan kanun düzenlemesiyle bu kapsamda çalışan personeller sözleşmeden kadroya alınabilir. Bir hususa daha açıklık getirmek gerekirse bu kapsamda Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği gibi  Sağlık Bakanlığı kılavuzda bu hususa değinmiş ; 

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları
uyarınca;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin
pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği nedeniyle
sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla
birlikte talepleri; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde
aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getirilemediğinden,
sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin,
bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan atamaları yapılacaktır.

şeklinde açıklama yapmıştır. Bu açıklama değerlendirildiği zaman 663 K.H.K. 45/A maddesine tabi atanan sağlık personelin SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR hükümlerine  göre de tabi olduğu değerlendirilmektedir. ( TIKLAYINIZ : https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=715754&MevzuatTertip=5  )