Becayiş Hakkında

Değerli üyelerimiz Becayiş konusu hususuna açıklık getirmek gerekirse ;

Becayiş kelime anlamı olarak “karşılıklı yer değiştirme” anlamına gelmekte olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Becayiş; aynı kurumda farklı yerlerinde bulunan,  aynı unvan ve branştaki  memurların karşılıklı olarak anlaşarak yer değiştirmeleri işlemidir. Becayiş işleminin yapılabilmesi için karşılıklı olarak dilekçe verilmesi ve kurumun atamaya yetkili amirlerince becayiş işleminin kabul edilmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgli kısmı şu şekildedir : 

""KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME:

Madde 73 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.""" şeklindedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Md 29: karşılıklı yer değiştirme ( 657-4/A-Kadrolu ) 

 "Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir."

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR ( 657-4/B)

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 - (Ek: 2/3/2009-2009/14799)Sözleşmeli personelin  kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin  kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Atama ve yerleştirme işlemleri

MADDE 5 - 

(2) Atama, yerleştirme ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

f) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta bir yıl çalışan sözleşmeli personel, uygun görülmesi hâlinde görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

 

 663 SAYILI KHK' NIN 45/A MADDESİ' NE GÖRE ATANANAN SAĞLIK PERSONELİNİN İLGİLENDİREN KISIM :

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

 

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

 

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç  yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

 

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç  yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir  yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

 

BUNA GÖRE 663 SAYILI KHK 45/A MADDESİNE TABİ PERSONEL MADDE 4- TE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE 4 YIL ÇALIŞTIKTAN SONRA TALEP ETMELERİ HALİNDE KADROLU OLURLAR BUNDAN DOLAYI 45/A MADDESİNE TABİ PERSONELLERİN BECAYİŞ HAKLARININ MÜMKÜN OLMADIĞI  GÖRÜŞÜ BECAYİŞ.MEMUR SİTEMİZCE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

....

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 40 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanların il içinde; iki yılı tamamlayanların iller arası karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

(2) Bulunduğu grup veya sınıfta bir defa olmak üzere, grup veya sınıf hizmetine tabi olanların aynı grup, sınıf ve unvanda olmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talepleri yerine getirilebilir.""""

 

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA

VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

 

MADDE 15  (1) Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

 

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

 

(3) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevine başladıktan sonra vazgeçmesi halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

 

(4) 19 uncu maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 19  (1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmışve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri iki yıl sonra başvurmalarıhalinde değerlendirilebilir.

(3) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünüönemli ölçüde azalması nedeniyle personele ihtiyaçduyulmaması hallerinde; ihtiyaç duyulan birimlere Genel Müdürlükçe resen atama yapılabilir.

 

 

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Malesef Milli Eğitim Bakanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Becayiş ile ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber  2012 yılındaki bir soru önergesine verilen cevapta  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili güncellemeler devam etmektedir şeklindeki açıklamaya rağmen yönetmelikte becayişle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştır.

 

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 20 – (1) Bakanlık kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) 16 ncı maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.