"DOĞUM YAPAN MEMURA GECE NÖBETİ MUAFİYETİ"
DOĞUM YAPAN MEMURA GECE NÖBETİ MUAFİYETİ

Bilindiği üzere doğum yapan memura gece nöbetlerinden muafiyet hakkı tanınmıştır. İlgili hakla ilgili kanun düzenlemesi şu şekildedir :

657 Sayılı DMK 

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:

Madde 101 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/105 md.) Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez

Şimdi bunu detaylı inceleyelim. 

Öncelikle gebe olan memur tabip raporundan belirtmesi halinde hamileliğin 24. haftasından  önce ve  her halde  sonrasından  idareye yazılı bildirmesi koşuluyla nöbetten muaf olabilmektedir. Burda şöyle bir hususu açıklamakta fayda var . Sitemizce yapılan değerlenidrmede gebe olan memur 24. haftadan önce bunu muhakkak rapor olarak sunması gerekmektedir. Ayrıca daha önceki düzenlemelerde kadın memura doğumdan sonra 1 yıl boyunca gece nöbeti veya gece vardiyası verilemeyeceği  hükmedilmiş ise de 2 Ağustos 2013 tarihinde  ve Resmi Gazete yer alan 6495 Sayılı Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikilk Yapılmasına Dair Kanun' un 8.Maddesinde 2 yıl olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca bir konuya daha açıklık getirmekte fayda var . Her ne kadar gebe memur nöbetlere kendi yazılı talebiyle girmek istese bile hükümler çok açık ve emredici düzenlenip hüküm altına alındığı için böyle bir durumda gebe memurun nöbete giremeyeceğini değerlendirmekteyiz.